శ్రీ శ్రీ శ్రీ విద్యా స్వరూపానందగిరి స్వాములవారి అమృత హస్తములతో జ్యోతి ప్రజ్వలనము / Lighting of the Lamp by Sri Sri Sri Vidya Swaroopanandagiri Swami

Event
శ్రీ శ్రీ శ్రీ విద్యా స్వరూపానందగిరి స్వాములవారి అమృత హస్తములతో జ్యోతి ప్రజ్వలనము / Lighting of the Lamp by Sri Sri Sri Vidya Swaroopanandagiri Swami
 
30 Jun 2018 4:00 PM - 7 Jul 2018 8:00 PM
 
Location: Muchivolu, Andhra Pradesh

Registered attendees (1)

Date Name
2 Jul 2018 Kethineni, Nagaraju

Spread the Word


     

Copyright © 2022-23 Sri Vijaya Ganapathi Swamy Devasthanam. All rights reserved.