Menu
Log in


శ్రీ శ్రీ శ్రీ పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వాములవారి అమృత హస్తములతో శ్రీ విజయ గణపతి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ / Sri Vijaya Ganapathi Vigraha Prathishta by Sri Sri Sri Paripoornananda Saraswati Swami

Event
శ్రీ శ్రీ శ్రీ పరిపూర్ణానంద సరస్వతి స్వాములవారి అమృత హస్తములతో శ్రీ విజయ గణపతి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ / Sri Vijaya Ganapathi Vigraha Prathishta by Sri Sri Sri Paripoornananda Saraswati Swami
 
2 Jul 2018 10:06 AM - 7 Jul 2018 8:00 PM
 
Location: Muchivolu, Andhra Pradesh

Registered attendees (11)

<< First  < Prev   1   2   Next >  Last >> 
Date Name
1 Jul 2018 Maddila, Prasad
27 Jun 2018 JayacJayachandran, Bhavani
25 Jun 2018 Dhananjay
23 Jun 2018
22 Jun 2018 Mahesh Melangi
22 Jun 2018 Umasankar, Balumuru
22 Jun 2018 Enaganti, Bhargav
21 Jun 2018 Enaganti, Vasu
7 Jun 2018 velugoti, sheshagiri
27 May 2018 Enaganti, Madhav
<< First  < Prev   1   2   Next >  Last >> 

Spread the Word


     

Copyright © 2022-23 Sri Vijaya Ganapathi Swamy Devasthanam. All rights reserved.